ACCÉS a CICLES

OFERTA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL COROMINES

FAMÍLIA

 

GRAU MITJÀ

 

GRAU SUPERIOR

 

 

 

 

 

 

Administració i Gestió

 

Gestió Administrativa
[Diürn]

Realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com a privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 

 

Administració i Finances
[Vespertí]

Organitzar i realitzar l'administració i gestió de personal, de les operacions economicofinanceres i de la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l'àmbit públic com a privat, segons la grandària i activitat de l'empresa i organisme i d'acord amb els objectius marcats, les normes internes establides i la normativa vigent

 

 

 

 

 

 

Informàtica i Comunicacions

 

Sistemes Microinformàtics i Xarxes
[Diürn i Vespertí]

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 

Desenrotllament d'Aplicacions Web
[Vespertí]

Desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilidad i qualitat exigides en els estàndards establerts

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

 

 

 

 

 

Informàtica i Comunicacions

 

Informàtica d'oficina
[Diürn]

Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics. Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Auxiliar d’oficina. Auxiliar de servicis generals. Enregistrador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental.